Main Categories

CKD truck body panels
Sandwich panels
Insulated cargo body
Meat hook truck body
711,00 US$ - 12.110,00 US$/Đơn vị
1.0 Đơn vị(Min. Order)
1.110,00 US$ - 11.580,00 US$/Bộ
1.0 Bộ(Min. Order)
500,00 US$ - 12.100,00 US$/Đơn vị
1.0 Đơn vị(Min. Order)
950,00 US$ - 11.250,00 US$/Đơn vị
1.0 Đơn vị(Min. Order)
1.563,00 US$ - 12.500,00 US$/Đơn vị
1.0 Đơn vị(Min. Order)
1.020,00 US$ - 11.270,00 US$/Bộ
1.0 Bộ(Min. Order)
9.900,00 US$ - 10.970,00 US$/Bộ
1.0 Bộ(Min. Order)
960,00 US$ - 11.350,00 US$/Đơn vị
1.0 Đơn vị(Min. Order)
Các sản phẩm được lựa chọn hàng đầu
Xem thêm

Yuan Zhao
Chat Now!
Jason Chen
Chat Now!
David Lee
Chat Now!
800,00 US$ - 10.800,00 US$/Mét
1.0 Mét(Min. Order)
66,00 US$ - 75,00 US$/Mét vuông
30 Mét vuông(Min. Order)
720,00 US$ - 11.300,00 US$/Bộ
1.0 Bộ(Min. Order)
1.200,00 US$ - 11.550,00 US$/Bộ
1.0 Bộ(Min. Order)
960,00 US$ - 11.350,00 US$/Đơn vị
1.0 Đơn vị(Min. Order)
925,00 US$ - 15.800,00 US$/Bộ
1.0 Bộ(Min. Order)
720,00 US$ - 11.300,00 US$/Bộ
1.0 Bộ(Min. Order)
10.600,00 US$ - 11.250,00 US$/Đơn vị
1.0 Đơn vị(Min. Order)
18.100,00 US$ - 49.500,00 US$/Bộ
1 Bộ(Min. Order)